Letošní 310. výročí hulínských poutí do Křtin

I v letošním roce se po­slední květnovou sobotu uskutečnila pouť hulínské farnosti do Křtin. Účast pout­níků z Hulína byla tentokrát hojná, a je dobře, že ani covi­dová pandemie – kvůli které musely být předchozí dva ročníky výrazně omezeny – tuto tradici neukončila.

Hovoříme-li o tradici, máme na mysli především uplynu­lá desetiletí, ba i staletí, kdy se z Hulína do Křtin putova­lo. Již při minulé pouti však mezi účastníky padla otázka, kdy vlastně zdejší poutě do Křtin začaly? Dosud běžně uváděným letopočtem je rok 1787, během něhož bylo v rámci reforem císaře Josefa II. zrušeno poutní místo Sva­tý Hostýn. Proto prý Hulíňa­né začali putovat do Křtin, neboť tamní poutní kostel zrušen nebyl, pouze byl „převeden“ na farní. Toto tradič­ní podání ale nemá oporu nikde v literatuře, a tak jsme začali pátrat, jak to ve sku­tečnosti vlastně bylo.

Tomu, že křtinské poutě mohly mít mnohem starší tradici, než je uváděno, na­svědčuje zajímavá informace obsažená v knize Hulín, měs­to na křižovatkách (2014). Zde se píše, že socha hulínské Madony, která stávala ve ven­kovním výklenku zdejšího kostela a je datována kolem roku 1600, má překvapivě podobný obličej jako socha Panny Marie ve Křtinách (!). Dalším nepřímým dokladem byla také iniciativa olomouc­kého biskupa kardinála Fran­tiška z Ditrichštejna (1570 – 1636), jenž byl velkým pro­pagátorem poutního místa Křtiny a osobně tam dokon­ce vedl velkou diecézní pouť v roce 1621. Doloženy jsou z té doby skupiny poutníků z Kroměříže a okolí, a tak lze předpokládat, že už tehdy do Křtin směřovali i hulínští farníci.

Výše uvedené jsou ale jen náznaky, bez přímých pí­semných dokladů. Abychom tedy zjistili, z které doby po­chází skutečně první zmín­ka o poutnících z Hulína ve Křtinách, kontaktovali jsme paní dr. Marii Plevovou, ře­ditelku Diecézního archivu Biskupství brněnského, kte­rý mj. uchovává historické písemnosti ke křtinskému poutnímu kostelu. A od paní ředitelky přišlo toto vyjádře­ní: „První spolehlivý záznam o poutnících z Hulína jsem nalezla už k roku 1712. Uvádí se, že tam bylo „processio hu­linensis sine parocho“ (tedy procesí z Hulína bez faráře). Obdobné zápisy se objevu­jí i v dalších letech (a to i pro Břest a vůbec celou oblast Hané). Hulín se neuvádí úpl­ně každoročně, ve 40. letech 18. století ho už nenacházím. Klonila bych se tedy k názoru, že pokud josefinské reformy a zrušení Hostýna způsobily v nasměrování poutí nějaký obrat, pak se nemuselo nutně jednat o zavedení úplně nové zvyklosti, ale spíš o obnovení starší tradice.“

Až na základě tohoto ne­dávného objevu se tedy po­dařilo přesvědčivě doložit, že Hulíňané putovali do Křtin už mnohem dříve, než se pů-vodně přepokládalo, a my jsme si tak v letošním roce mohli připomenout malé kulaté výročí 310 let od prv­ní písemné zmínky o hulín­ských poutnících ve Křti­nách. A jsme rádi, že jsme i letos mohli na tuto tradici opět navázat. Velké podě­kování patří všem těm, kteří letošní pouť zařizovali, ze­jména panu faráři P. Jiřímu Kopřivovi a také Leoši Ho­lubníčkovi za spoluorgani­zaci a zajištění autobusové dopravy pro poutníky.

Převzato z Hulíňanu

NĚMĚC, Vít. Letošní 310. výročí hulínských poutí do Křtin. Hulíňan: Zpravodaj radnice. Kroměříž: Prcek & spol, 2022, 2022(6), 21.